Bulutyönetim Kullanım Koşulları

Yazdır

İş bu kullanım koşullarında yer alan,

BULUT; Elma Bilgisayar Limited Şirketi ve www.bulutyonetim.com adlı internet sitesini,

WEBSİTESİ, "www.bulutyonetim.com" adlı alan adında bulunan web sitesini,

KULLANICI; WEBSİTESİ' ni kullanan ve WEBSİTESİ aracılığı ile YÖNETİM tarafından sağlanan/sunulan/ifa edilecek olan hizmetlerden veya ürünlerden faydalanan gerçek kişiyi,

YÖNETİM; WEBSİTESİ' nde ilan edilecek ve/veya WEBSİTESİ aracılığı ile YÖNETİM tarafından sunulacak hizmetleri veya ürünleri, KULLANICI' ya bedeli karşılığında yine WEBSİTESİ' nde ilan edilecek koşul ve şartlarla sağlamayı kabul ve taahhüt eden apartman ve site yönetimlerini, gerçek ve tüzel kişileri,

HİZMET/LER; WEBSİTESİ' nde ilan edilecek ve WEBSİTESİ aracılığı ile YÖNETİM tarafından sağlanan/sunulan/ifa edilecek olan hizmetleri veya ürünleri,

ifade eder.

YÖNETİM ve BULUT birbirinden bağımsız ve ayrı tüzel/gerçek kişilerdir. BULUT, KULLANICI ile YÖNETİM' i bir araya getiren bir platform olup; BULUT hiçbir surette HİZMETLER' in sağlayıcısı/sunucusu/ifa edicisi ve/veya YÖNETİM' in acentesi, bayii, vekili, temsilcisi vb. olarak addedilemez.

YÖNETİM; KULLANICI' ya HİZMET' i sağlamakla tek mükellef ve HİZMET' in sağlayıcısıdır. Diğer taraftan BULUT yalnızca KULLANICI' ya ve YÖNETİM' e aracılık eder ve KULLANICI ile YÖNETİM' in tarafı olduğu temel hizmet veya ürün ilişkisinin tarafı değildir. HİZMETLER' in sağlayıcısı tarafından sağlanacak/sunulacak/ifa edilecek HİZMETLER BULUT' un taahhüt ve garantisi altında değildir. Yukarıda da ifade edildiği üzere, BULUT' un rolü YÖNETİM ve KULLANIYI' yı buluşturan platform olarak yorumlanmalıdır. KULLANICI YÖNETİM tarafından sunulan hizmet ya da ürünün bedeline ilişkin ödemeyi yapması halinde, gelecekteki doğacak her türlü anlaşmazlıkları YÖNETİM ile çözeceğini taahhüt eder.WEBSİTESİ nden yapılan ödemeler online olarak iade edilmemektedir. KULLANICI iade taleplerini YÖNETİM e başvurarak çözecektir.

KULLANICI; WEBSİTESİ' ni ziyaret etmekle veya kullanmakla veya üzerinde işlem yapmakla, WEBSİTESİ' nin kullanılmasına ilişkin bu koşulları okuduğunu, anladığını ve bu koşullarla bağlı olduğunu ve hem bu koşullara hem de WEBSİTESİ ile ilgili yürürlükte bulunan tüm kanunlara, yönetmeliklere ve sair mevzuata uyacağını açıkça kabul ve taahhüt etmiş bulunmaktadır.

BULUT; WEBSİTESİ' nde ilan edilir edilmez yürürlüğe girmek üzere, herhangi bir zamanda bu koşullarda değişiklik yapma hakkını saklı tutar. KULLANICI' nın, BULUT bu koşullarda değişiklik yaptıktan sonra WEBSİTESİ' ni kullanmaya devam etmesi ve/veya WEBSİTESİ aracılığı ile YÖNETİM tarafından ilan ve teklif edilen hizmetleri alması bu koşullardaki değişiklikleri kabul etmiş olduğu anlamına gelecektir.

KULLANICI; bu Kullanım Koşulları ile kabul ve taahhüt ettiği yükümlülüklerini ihlâl ettiği takdirde, BULUT gelecekte KULLANICI' nın WEBSİTESİ' ni kullanmasına engel olunabileceğini ve/veya aleyhine hukuki dava veya takip yoluna gidebileceğini kabul eder.

BULUT; bu Kullanım Koşulları' nın ihlal edildiğini tespit ettiği durumlarda KULLANICI' nın WEBSİTESİ aracılığı ile elde etmiş olduğu tüm haklar da iptal edilmiş sayılacaktır. KULLANICI, bu şekilde iptal edilen haklarına ilişkin BULUT' tan herhangi bir tazminat ya da geri ödeme talep etme hakkı bulunmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

KULLANICI; bu WEBSİTESİ' ni sadece kişisel kullanımı için ziyaret etme, görüntüleme ve bu WEBSİTESİ' nin sayfalarını sadece kişisel kullanımı için kopyalama hakkına ve yetkisine sahip olduğunu kabul ve taahhüt eder. KULLANICI WEBSİTESİ' nde yer alan sayfaları, görselleri ve diğer materyalleri hiçbir surette ticari olarak kullanamaz. Kullanması halinde hukuki dava veya takip yoluna gidebileceğini kabul eder.

BULUT; WEBSİTESİ' nde yer alan KULLANICI' nın şahıslara ait mail bilgilerini, KULLANICI güvenliği ve kendi yükümlülüğünü ifa etmesi sırasında veya bazı istatistiki değerlendirmeler için dilediği biçimde kullanabilir. KULLANICI, bu bilgilerin BULUT tarafından anılan amaçlarla kullanımına muvafakat eder. BULUT bunları bir veri tabanı üzerinde tasnif ve muhafaza edebilir.

KULLANICI; BULUT aracılığı ile YÖNETİM tarafından sunulan, ifa edilecek olan ve sağlanan hizmetlerden yararlanabilmek amacıyla kullandığı sisteme erişim araçlarının (kullanıcı ismi, şifre v.b.) güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması ve izinsiz kullanılmasıyla ilgili hususların tamamen kendi sorumluluğunda olduğunu kabul eder. KULLANICI' nın sisteme giriş araçlarının güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması, kullanılması gibi hususlardaki tüm ihmal ve kusurlarından dolayı KULLANICI' nın ve/veya üçüncü kişilerin uğradığı veya uğrayabileceği zararlar dolayısıyla BULUT' un, doğrudan veya dolaylı, herhangi bir sorumluluğu yoktur.

KULLANICI; BULUT tarafından kendisine bu konuda özel ve yazılı olarak yetki verilmedikçe, bu WEBSİTESİ' nde yayınlanan bilgi ve içeriği, etkinlikleri izlemek ve tanıtıcı bilgileri almak, ve başka kişisel kullanım amaçları dışında herhangi bir amaçla kopyalamayacağını, yüklemeyeceğini, yayınlamayacağını, değiştirmeyeceğini veya başka bir şekilde dağıtmayacağını kabul ve taahhüt eder.

KULLANICI; BULUT tarafından kendisine bu konuda özel ve yazılı olarak yetki verilmedikçe, WEBSİTESİ' ne derin bağlanmayacağını kabul ve taahhüt etmektedir. Bu WEBSİTESİ' nin içeriği ve yazılımı, BULUT' a aittir ve telif hakkı korunmaktadır. WEBSİTESİ sayfalarına kanuni telif hakkı uyarısı ve çeşitli tanıtma yazıları konulmuştur. Bu uyarı ve yazıların silinmesi veya kaldırılması yasaktır. KULLANICI, bu uyarı veya tanıtma yazılarını ya da bunlarla birlikte verilen ek bilgileri silmeyeceğini veya kaldırmayacağını kabul ve taahhüt eder.

KULLANICI; WEBSİTESİ' ni veya içindekileri izlemek veya kopyalamak amacıyla ya da izin ve yetki verilmeyen başka amaçlarla ve önceden BULUT' un açık ve yazılı iznini almadan herhangi bir robot, örümcek veya başka otomatik aletler ya da manuel işlemler kullanmayacağını kabul ve taahhüt eder. KULLANICI, WEBSİTESİ' nin çalışmasına müdahale etmek veya müdahaleye teşebbüs etmek amacıyla herhangi bir alet, yazılım veya yordam kullanmayacağını da kabul ve taahhüt eder. KULLANICI, BULUT' un altyapısı üzerine makul olmayan veya orantısız büyüklükte yük getiren herhangi bir işlem yapmayacağını da kabul ve taahhüt etmektedir. KULLANICI, BULUT' un açık ve yazılı iznini almadan, WEBSİTESİ' nin içeriğini kopyalamayacağını, çoğaltmayacağını, değiştirmeyeceğini, bu içerikten türev eserler yaratmayacağını ya da bunları kamuya teşhir etmeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir.

Bunlarla sınırlı kalmaksızın ve fakat, WEBSİTESİ' nin yetkisiz çerçevelenmesi veya WEBSİTESİ' ne yetkisiz bağlantı ya da WEBSİTESİ' nde bulunan bir robot, örümcek veya başka otomatik aletin yetkisiz kullanımı da dahil olmak üzere WEBSİTESİ' nin her türlü yasadışı ve/veya yetkisiz kullanımı yasaktır ve bu tür kullanım halinde, gerekli araştırmalar yapılacak ve medeni hukuk ve ceza hukuku tedbirleri ve ihtiyati tedbirler de dahil olmak üzere gereken bütün uygun hukuki tedbirler alınacaktır.

Bu WEBSİTESİ' ni, telif hakkına konu olan bilgi ve materyalleri açıkça yazılı izin almadan, geçerli bir savunması veya haklı bir sebebi olmadan yasadışı yollarla iletmek amacıyla kullanan KULLANICI' ların hak ve imtiyazları sona erdirilecektir. Özellikle, bu WEBSİTESİ' ne makaleler, görüntüler, öyküler, yazılım veya telif hakkına konu olan veya benzeri içerik koyan KULLANICILAR, WEBSİTESİ' ne yükledikleri içeriğin üçüncü şahısların telif haklarına veya başka haklarına (özel hayatın gizliliği veya ifşayı men etme hakları gibi) tecavüz etmediğinden veya bu hakları ihlâl etmediğinden emin olmalıdırlar. Bir KULLANICI' nın bu WEBSİTESİ' ni yasadışı bir hak tecavüzünün veya hak ihlâlinin bir aracı olarak kullandığı konusunda ilgili telif hakkı sahibinin veya onun temsilcisinin BULUT' a bildirimde bulunması ya da bunun bir mahkeme kararıyla veya ilgili KULLANICI' nın ikrarıyla sabit olması halinde, ihlâlde bulunan KULLANICI' nın bu WEBSİTESİ' ne erişim ve/veya WEBSİTESİ' ni kullanım hakları iptal edilecektir. BULUT' un ileri sürülen tecavüzü veya hak ihlâlinin gerçekten yapıldığına inanması halinde, kendi mutlak takdirine göre, o KULLANICI' nın bu WEBSİTESİ' ne erişim veya WEBSİTESİ' ni kullanım haklarını böyle bir bildirim, mahkeme kararı veya ikrardan önce de iptal etme hakkı saklıdır.

KULLANICI' nın WEBSİTESİ' ni başka bir web sitesine bağlanmak amacıyla ya da WEBSİTESİ' ne içerik veya başka bilgiler yüklemek amacıyla kullanması da dahil, WEBSİTESİ' ni kullanmasından dolayı üçüncü şahısların maruz kalabileceği zarar ve ziyanları, ileri sürebileceği talepleri, KULLANICI bizzat üçüncü şahıslara, bağlı şirketlerine, memur ve temsilcilerine, diğer ortaklarına ve çalışanlarına bu zararları tazmin edeceğini ve onların bu zararlarını gidereceğini de kabul ve taahhüt etmektedir.

BULUT; WEBSİTESİ' nin kesintisiz veya hatasız olacağını ya da WEBSİTESİ' nin veya içeriğinin kullanılmasıyla ya da WEBSİTESİ' ne bağlantı yapılmasıyla belirli sonuçların elde edileceğini garanti etmez. WEBSİTESİ ve içeriği "olduğu gibi" ve "mevcut haliyle" esasında sunulmaktadır. BULUT, KULLANICI' nın WEBSİTESİ' nden yüklediği dosyalarda virüs ya da kirletici veya bozucu özellikler bulunmadığını da garanti edemez. BULUT, WEBSİTESİ' nin belirli bir amaca uygunluğu ve ticari değerine ilişkin garantiler de dahil her türlü başka aleni veya zımni garantiyi reddeder. BULUT, bunlarla sınırlı kalmaksızın ve fakat, doğrudan, dolaylı veya arızi zararlar, netice kabilinden doğan zararlar ve cezai tazminatlar da dahil olmak üzere, bu WEBSİTESİ' nin kullanılmasından kaynaklanabilecek zararlar için sorumlu tutulamaz.

BULUT; WEBSİTESİ üzerinde, BULUT' un kendi kontrolünde olmayan üçüncü kişi YÖNETİM' iin sahip olduğu ve işlettiği başka web sitelerine ve/veya portallara, dosyalara veya içeriklere 'link' verebilir. Bu 'link'ler, BULUT tarafından, sahibinden izin alınmak suretiyle referans kolaylığı nedeniyle sağlanmış olabilir ve web sitesini veya web sitesini işleten kişiyi desteklemek amacı veya web sitesini veya içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir türde bir beyan veya garanti niteliği taşımamaktadır. WEBSİTESİ üzerindeki 'link'ler vasıtasıyla erişilen portallar, web siteleri, dosyalar ve içerikler, bu 'link'ler vasıtasıyla erişilen portallar veya web sitelerinden sunulan hizmetler veya ürünler veya bunların içeriği hakkında BULUT' un herhangi bir sorumluluğu yoktur.

BULUT; WEBSİTESİ' nin kullanılmasından ya da BULUT hizmetinin kullanılmasından beklenebilecek sonuçlar konusunda hiçbir garanti vermez.

BULUT; WEBSİTESİ' nin üçüncü şahıs KULLANICI' ları, BULUT KULLANICI' ları, reklamcıları ve/veya sponsorlarının BULUT hizmetiyle ilgili ve BULUT aracılığı ile kullanılan HİZMETLER ile ilgili ya da KULLANICI' nın WEBSİTESİ' ni ve/veya BULUT hizmetini kullanmasıyla ilgili fiil, ihmal ve davranışları için her türlü sorumluluğu reddeder. BULUT, herhangi bir etkinliği organize eden kişiler, icracılar, kurumlar veya başka üçüncü şahısların WEBSİTESİ' yle bağlantılı veya WEBSİTESİ' ne atıfta bulunan ürünleri, hizmetleri, fiil veya ihmalleri nedeniyle de sorumlu tutulamaz.

Bu sorumluluk sınırlamalarına izin verilmeyen ülkeler hariç, BULUT, bu tip zararların olabileceği kendisine önceden bildirilmiş olsa bile, kâr kaybı da dâhil dolaylı, arızi ve özel zararlar veya netice kabilinden doğan zararlar veya cezai tazminatlar için KULLANICI' ya karşı hiçbir durumda sorumlu tutulamaz. İş bu koşulların BULUT' un sorumluluğunu sınırlayan hükümlerinden birinin ilgili mahkeme tarafından ilgili mevzuata aykırı bulunması halinde söz konusu hüküm mevzuata uygun olan ve sorumluluğu en fazla sınırlayan hali ile geçerli sayılacak ve BULUT' un sorumluluğu buna göre belirlenecektir.

KULLANICI; WEBSİTESİ' ni kullanmakla, WEBSİTESİ hakkında veya WEBSİTESİ ile ilgili bir ihtilâfın çıkması halinde, bu ihtilâfın kanunlar ihtilâfı kurallarına bakılmaksızın Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına tâbi olacağını ve bu kanunlara göre çözümleneceğini ve İstanbul Merkez mahkemelerinin görev ve yer olarak yetkili olacağını kabul etmektedir.

Gizlilik ve Güvenlik Politikası

Ödeme yapanların vermiş olduğu bilgilerin gizliliği, korunması ve ilgili diğer hususlarda aşağıda cari kuralları belirtilen Gizlilik Politikası benimsenmiştir.

odeme.bulutyonetim.com adresinden yapılan ödemelerde uluslararası standart olan 128/256 bit SSL (Secure Sockets Layer) kullanmaktadır. Bu sayede kredi kartı bilgileriniz şifrelenerek ilgili bankanın sanal posuna (VPOS - Virtual Point Of Sale) gönderilir ve 3. şahıslar tarafından görülmesi engellenir.

Ödemelerde kullanılan kredi kartı bilgileri sunucularımızda tutulmaz. Ödeme aşamaları sırasında internet tarayıcınızın (Browser) sağ alt, sağ üst veya sol üst köşesinde bulunan kilit resmi, bu sayfanın SSL ile şifrelendiğini gösterir ve üzerine tıklandığında şifrelemenin hangi firmaya ait olduğunu belirtir.

odeme.bulutyonetim.com üzerinden yapılan ödeme işlemlerinde bilgisayarların IP adresleri güvenlik amacıyla (sahtecilik, çalıntı kredi kartı vb) kaydedilmektedir. "

İptal ve İade Politikası

odeme.bulutyonetim.com adresinden yapılan ödemelerde iptal ve iade işlemi yapılmamaktadır. Bu talepler ilgili sitenin yönetimine bizzat başvurularak takip edilmelidir.